Odvzem vozniškega dovoljenja

Kako pride do odvzema vozniškega dovoljenja?

Taka in podobna vprašanja nas vse zanimajo, zato smo govorili s pravnimi strokovnjaki portala www.vozniska.si, da nam pojasnijo, kako deluje postopek in kaj lahko naredimo.

Glede na to, da odvzem vozniškega dovoljenja za določene pomeni tudi možnost izgube službe, vam predlagamo, da vozite vedno pravilih, če pa pridete do težav, pa priporočamo pravne strokovnjake, ki delujejo na portalu www.vozniska.si. Skupaj z vami bodo našli optimalno rešitev za vaš primer.

Kako pride do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja?

Portal www.vozniska.si: “Do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja pride, če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena.

Potrebno je razlikovati v prejšnjem odstavku definiran začasen odvzem, od odvzema vozniškega dovoljenja za 24 ur s strani policije oz. prekrškovnega organa po 2. odstavku 22. člena ZPrCP.

Vozniško dovoljenje se odvzame za 24 ur zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ko za prekršek ni predpisan redni sodni postopek. To pomeni, da se vozniku za prekršek, ki ga je storil ne izreče 18 kazenskih točk oziroma vozniku začetniku 7 kazenskih točk, kot je to v primeru iz prejšnjega odstavka.”

Kaj pomeni predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena?

Portal www.vozniska.si: “Če voznik v času dveh let (oziroma z enim prekrškom) doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Imetniku vozniškega dovoljenja, ki je voznik začetnik, se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel ali presegel 7 kazenskih točk v cestnem prometu.

Naj poenostavimo: kadar obstaja sum storitve prekrška, za katerega je predpisano 18 kazenskih točk oziroma v primeru vozniška začetnika 7 kazenskih točk se storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje.”

Kdo začasno odvzame vozniško dovoljenje?

Portal www.vozniska.si: “V kolikor je prekršek ugotovljen neposredno na kraju, izreče začasni odvzem vozniškega dovoljenja policija oz. prekrškovni organ, ki izda ustrezno potrdilo.

Policija oz. prekrškovni organ nato v obdolžilnem predlogu, ki ga vloži na sodišče predlaga, da sodišče izda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Sklep se vroči obdolžencu oz. storilcu prekrška.

V kolikor je bil prekršek ugotovljen s tehničnim sredstvom ali na drug način, zaradi katerega storilec s kršitvijo ni bil seznanjen na kraju kršitve, se storilcu vožnja prepove in vozniško dovoljenje odvzame s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče izda na predlog prekrškovnega organa.

Naj dodamo, začasni odvzem vozniškega dovoljenja učinkuje ne glede na to ali imate pri sebi vozniško dovoljenje ali ne (beri: fizično pri sebi), saj se začasni odvzem in prepoved vožnje vpiše v uradno evidenco.”

Koliko časa učinkuje začasni odvzem vozniškega dovoljenja?

Portal www.vozniska.si: “Sklep o začasnem odvzemu učinkuje dokler traja postopek, in v primeru pravnomočno izrečenih kazenskih točk, vse do pravnomočnosti in izvršljivost sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, vendar ne dlje kot 6 mesecev.”

Kako lahko ʺzačasnoʺ dobim vrnjeno začasno odvzeto vozniško dovoljenje?

Portal www.vozniska.si: “Storilcu prekrška se začasno odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog, kateremu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o uspešno opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Sodišče ugodi predlogu le, če iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, in če narava in pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa. Za razjasnitev teh okoliščin lahko sodišče pridobi pisno izjavo obdolženca ali ga zasliši ter izvede druge dokaze, potrebne za odločitev o predlogu.

Predlog, ki ga obdolženec vloži na sodišče mora biti obrazložen oz. utemeljen in podprt z ustreznimi dokazi. Pri pisanju predloga vam z veseljem pomagamo in naj se malce pohvalimo, da do sedaj so vsi naši predlogi bili uspešno rešeni v korist obdolženca storitve prekrška.”

Kje se vloži predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja?

Portal www.vozniska.si: “Predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja se do pravnomočnosti prekrškovnega postopka to je 8 dni po vročitve sodbe o prekršku, v kolikor ni vložena pritožba, vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Po pravnomočnosti postopka pa se predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja vloži pri krajevno pristojnem sodišču po kraju stalnega prebivališča storilca prekrška.

Naj poenostavimo, obdolženec, ki ima stalno prebivališče v Kranju se mora prtožiti na Okrajno sodišče v Kranju, čeprav je bil prekšrek storjen v Kopru in je Okrajno sodišče iz Kopra izdalo sklep.”

Prejel sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, navedeno je, da imam 3 dni za vložitev pritožbe, na kontrolni zdravstveni pregled pa sem naročen šele čez en mesec. Kaj sedaj, ali bom ostal brez vozniškega dovoljenja?

Portal www.vozniska.si: “Sodno varstvo zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja je namenjeno ugotavljanju (ne)pravilnosti oziroma (ne)utemeljenosti izdanega sklepa in 3-dnevni rok ni tisti, ki velja za vložitev predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Pritožba zoper sklep je smiselna na primer, če je sklep uperjen zoper napačno osebo, če prekrškovni organ ni podal ustreznega predloga, če ni utemeljenega suma storitve prekrška, za katerega je predpisano prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ipd.. Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja se lahko vloži vse dokler traja postopek, in v primeru pravnomočno izrečenih kazenskih točk, vse do pravnomočnosti in izvršljivost sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.”

Prejel sem sodbo o prekršku in sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja istočasno, ali lahko še vedno dobim vrnjeno začasno odvzeto vozniško dovoljenje?

Portal www.vozniska.si: “Da – predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja se lahko vloži vse do prejetega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.”

Ali vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pomeni konec postopka?

Portal www.vozniska.si: “Ne, vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja običajno ne pomeni konec postopka in velikokrat se zgodi, da stranke napačno mislijo, da je vrnitev tudi konec postopka.

Sodišče v primeru, da so izpolnjeni že omenjeni pogoji za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, izda sklep, s katerim ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Sklep se vroči obdolžencu oz. storilcu prekrška, ki s predmetnim sklepom lahko prevzame vozniško dovoljenje pri pristojni Upravni enoti, ki je vozniško dovoljenje izdala. V kolikor ima obdolženec vozniško dovoljenje fizično pri sebi, od dne prejema sklepa lahko ponovno vozi oz. uporablja vozniško dovoljenje.

Postopek glede samega vozniškega dovoljenja oziroma njegove veljavnosti ni končan z obsodilno pravnomočno sodbo o prekršku oziroma sklepom s katerim je bilo vrnjeno začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

V kolikor je obdolžencu s sodbo o prekršku izrečena globa in stranska sankcija 18 kazenskih točk, bo sodišče po uradni dolžnosti, po prejetem obvestilu Ministrstva za pravosodje, da je bilo v evidenco kazenskih točk v cestnem prometu vpisanih 18 kazenskih točk, izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljena. Sklep bo izdalo sodišče, ki je pristojno glede na stalno prebivališče storilca.”

Imajo vsa sodišča enake prakse pri postopku odvzema vozniškega dovoljenja?

Portal www.vozniska.si: “Opravilne številke prekrškovnih postopkov se začnejo s kratico PR, nato sledi zaporedna številka in leto (npr. PR 001/2020). Pod to opravilni številko se vodi tako postopek o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja kot tudi sam prekrškovni postopek in na to številko se mora obdolženec oziroma storilec sklicevati vedno tekom postopka, ko vlaga pisne vloge na sodišče.

V praksi opažamo, da nekatera sodišča pri izdaji sklepa o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, po pravnomočnosti sodbe o prekršku, že dodelijo novo opravilno številko, ki se začne s kratico EPVD. Opravilna številka s kratico EPVD pomeni postopek o odločanju glede prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (npr. EPVD 001/2020).

Sklepi, izdani v postopku z EPVD opravilno številko so lahko različni, o čemer priča neenotna praksa okrajnih sodišč, ki po našem mnenju večkrat ogroža pravno varnost strank, ki v postopku nimajo zagovornika – odvetnika.

S sklepom sodišča je lahko storilcu le vrnjeno začasno odvzeto vozniško dovoljenje, lahko pa mu je tudi oz. hkrati že izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Slednje, ko je v istem sklepu oziroma izreku sklepa vrnjeno začasno odvzeto vozniško dovoljenje in hkrati izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, je pogosto za laika, prava neuko stranko zelo zavajajoče. Posameznik prebere samo prvi del sklepa, se veseli, ker vozniško dovoljenje mu je bilo vrnjeno, pri tem pa ni pozoren na nadaljevanje sklepa in pripadajoči pravni pouk. Kljub vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenje je v tem primeru potrebno v predpisanem roku vložiti še predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V kolikor predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni vložen pravočasno bo vozniško dovoljenje, ne glede na dejstvo, da je bilo s tem istim sklepom vrnjeno, prenehalo veljati. Storilec bo moral ponovno opravljati vozniški izpit.

Zavajajoče je lahko tudi navajanje opravilne številke EPVD v sklepu, kjer se storilcu le vrne začasno odvzeto vozniško dovoljenje, saj naj bi se EPVD postopek pričel le po prejetju obvestila Ministrstva za pravosodje o presegu dovoljenega številka kazenskih točk v cestnem prometu, v evidenci Ministrstva. Sodišča očitno določajo opravilno številko EPVD kljub dejstvu, da obvestila še niso prejela oz. še niso izdala sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vedno, ko prejmete pošto, še posebej s strani sodišča, previdno in natančno preberite celotno besedilo, saj vas lahko trenutek neprevidnosti stane vozniškega dovoljenja! Ponovno opravljanje vozniškega izpita ni le teoretično in praktično vedno težje, povezano je tudi z visokimi dodatnimi stroški. 

V primeru, da česarkoli ne razumete ali pa rabite pomoč pri postopku, bomo zelo veseli, da se obrnete na portal www.vozniska.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.